PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM - TGP GALVESTON-HOUSTON


PHIẾU PALANCA

*** Ý CẦU NGUYỆN - Cầu nguyện chung cho Phong Trào, cho các Khóa Cursillo trên toàn thế giới và đặc biệt cho Hai khóa Tĩnh Huấn Cursillo tại Houston

KHOÁ NỮ   Ngày 11/10/2018 – 14/10/2018

KHOÁ NAM Ngày 18/10/2018 – 21/10/2018


Xin làm PALANCA trước ngày 10 tháng 10, 2018